Cách tạo code seo thay cho plugin WordPress

Hiện giờ SEO BY YOAST luôn luôn được người dung tin tưởng và sử dụng. Phiên bản miễn phí dùng khá là hay nhưng có nhiều mục quá không sử dụng làm cho site chạy chậm hơn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn code để gọi các thẻ tiêu đề và description ra tốt cho seo.

Dưới đây mình sẽ hưỡng dẫn bạn làm

Trước tiên bạn mở file functions.php ra. Gói giao diện của các bạn đảm bảo chưa có thẻ title và meta description, nếu có thì xóa chúng đi và gọi hàm sau:

 

function get_seo_mcjambi() {
    global $paged;
  
    if (is_home () ) {
      $title = 'Dichvuninhbinh.com lập trình WordPress, câu chuyện về gia đình, cuộc sống, nghề nghiệp, bạn bè';
      $des = 'Dichvuninhbinh.com chia sẻ thông tin về thủ thuật SEO, lập trình WordPress, gia đình, cuộc sống, nghề nghiệp, cảm nghĩ ...';
    } elseif (is_category() ) {
      $id_cat = (int) get_query_var('cat');
      $title = single_cat_title('', false);
      $desc = 'Xem các thông tin và bài đăng của Dichvuninhbinh.com về ' . single_cat_title('', false);
      $des = category_description($id_cat) ? wp_trim_words(category_description($id_cat), 50, '') : $desc;
    } elseif (is_tag() ) {
      $title = 'Thông tin về: '. single_tag_title('' , false);
      $id_tag = (int) get_query_var('tag_id');
      $desc = 'Xem các thông tin và bài đăng của Dichvuninhbinh.com về ' . single_tag_title('' , false);
      $des = tag_description($id_tag) ? wp_trim_words(tag_description($id_tag), 50, '') : $desc;
      
    } elseif (is_archive() ) {
      $title = wp_title('', false). ' - lưu trữ - '; 
      $des = wp_title('', false). ' - lưu trữ thông tin theo tháng của blog';
    } elseif (is_single() || is_page() ) {
      $title = single_post_title('', false);
      if (have_posts()) while (have_posts()): the_post();
      $des = wp_trim_words(get_the_excerpt(), 50 );
      endwhile;
    } else if ( isset ($_GET['q']) ) {
      $title = 'Tìm kiếm: '. strip_tags( $_GET['q']);
      $des = 'Các thông tin liên quan tới ' . strip_tags( $_GET['q']) . ' - thông tin đã đăng tải trên Dichvuninhbinh.com';
    
    } else {
      $title = wp_title('', false). ' - Dichvuninhbinh.com'; 
      $des = wp_title('', false). ' - thông tin trên Dichvuninhbinh.com'; 
    }
      $title .= ' | Dichvuninhbinh.com';
      $des .= ' | Dichvuninhbinh.com';
    
    if ($paged > 1) {
      $title .= ' | Trang '. $paged;
      $des .= ' | Trang '. $paged;
    }

    echo '<title>'. $title ."</title>ntt";
    echo '<meta name="description" content="'. $des .'" />' . "n";
    
  }

 

Các bạn để ý cái đoạn code is_archive bên trên, dứt khoát phải để nó sau is_category hoặc is_tag nhé, vì với hai trường hợp đó nó luôn trả về đúng, nên đừng ngạc nhiên nếu nó chỉ hiện “lưu trữ” trong cả tag và category

Thứ hai, đoạn xét isset( $_GET[‘q’]) là đoạn mình kết hợp với một hàm tìm kiếm, các gói giao diện khác không cần hàm này, bạn có thể sửa thành is_search là chạy.

Và gọi nó ra các bạn vào file : header.php rồi chèn code này lên bên trong <header>

<?php
		get_seo_mcjambi();
	?>

Chúc các bạn thành công .!

Sưu tầm bởi Jam Việt (Jamviet.com)

Bài viết liên quan
Cách plugin hiển thị Tweet mới nhất trong WordPress
Cách hiển thị các bài viết ngẫu nhiên trong WordPress
Cách hiển thị đường dẫn bài viết (Permalink) ra ngoài bài viết trên WordPress
0789 030 030
  Chat Zalo